Grantisti Centrum Koburgovo

Centrum Koburgovo

Dovzdelávanie detí ohrozených sociálnym vylúčením uprostred pandemickej situácie.

Pandemická situácia v roku 2020 radikálne zoršila pripravenosť detí ohrozených sociálnym vylúčením na vstup do školy. Centrum Koburgovo pôsobí v Trnave a zameriava sa na dovzdelávanie žiakov a riešenie krízových situácií v rodine.

U všetkých detí, s ktorými centrum pracuje sa ukázal výrazný pokles vo vedomostnej úrovni. Koburgovo má ambíciu poskytnúť viac špeciálno-pedagogickej intervencie a individuálnej starostlivosti o celú rodinu. Intervencia je nevyhnutná ak majú deti dobehnúť zameškané učivo a priblížiť sa vedomosťami k príslušnému ročníku. Vďaka aktivitám si deti v centre upevňujú návyky a režim. Mladším žiakom pomáha centrum zlepšiť sa v grafomotorike, čítaní, počítaní, slovnej zásobe a iných zručnostiach.

Centrum poskytuje aj terénnu sociálnu prácu pre rodičov. Zameriava sa na zlepšenie ich schopnosti vypracovávať s deťmi domáce úlohy a spolu sa podieľať na vzdelávacom procese svojich detí. Zapojenie rodičov do vzdelávacieho procesu detí výrazne zvyšuje šancu detí na lepšiu budúcnosť.

Hodina deťom aj v minulosti podporila činnosť centra Koburgovo. Vďaka realizácii minulých projektov pracovníci zistili u detí i rodičov veľký záujem o krúžky a aktivity týkajúce sa vzdelávania a učenia. Najmä počas pandémie a prerušenia prezenčného vyučovania sa intenzívne venovali dovzdelávaniu detí. Školské prostredie deťom výrazne chýbalo. Koburgovo podpornými aktivitami prebúdzalo u detí záujem o vzdelávanie a pomohlo im dosiahnuť lepšie úspechy v škole.