Hodina deťom podporí 12 projektov pre deti v ohrození

Posledný májový deň sa  skončil 21. ročník Hodiny deťom. Čistý výnos zbierky bol 110 270, 35 EUR. Vďaka partnerom PEPCO a BILLA však pribudlo ešte 13 000 EUR. Celkovo sa tak prerozdeľovalo 123 270, 35 EUR. Počas koronakrízy Hodina deťom jednorazovo podporila štyri organizácie zamerané na deti v kríze sumou 23 000 EUR. Zostalo teda 100 270, 35 EUR, ktoré sa prerozdelili medzi 12 organizácií pre deti v ohrození.

Otvorený grantový program Hodina deťom je financovaný z verejnej zbierky Hodina deťom. Finančne podporuje kvalitné a zaujímavé projekty organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Prostredníctvom podporených projektov sa Nadácia pre deti Slovenska snaží citlivo a tvorivo reagovať na ich aktuálne potreby a problémy. Tak, ako v  uplynulých rokoch, aj v aktuálnom ročníku bude Hodina deťom nasledovať svoje základné posolstvo – pomáhať deťom a  mladým ľudom, ktorí to potrebujú.

Pomoc deťom v krízových situáciách a akútnom ohrození

Aj pod vplyvom aktuálnych spoločenských udalostí sa však Hodina deťom rozhodla zúžiť tému zamerania a  podporiť organizácie, ktoré primárne pomáhajú deťom v  krízových situáciách a  akútnom ohrození. Vďaka týmto zmenám dokáže Hodina deťom podporiť dané subjekty väčšou sumou, aby dopad ich činnosti bol ešte zásadnejší. Toto rozhodnutie pramení z  dlhoročných skúseností Nadácie pre deti Slovenska v  oblasti tretieho sektora, spolupráce s  odborníkmi z  mnohých oblastí a  podrobnej analýzy potrieb organizácií pracujúcich s  deťmi na Slovensku. Rovnako však z presvedčenia, že čím konkrétnejšie bude zameranie pomoci, tým bude táto pomoc efektívnejšia.

Odborní hodnotitelia posudzovali 36 žiadostí a z nich vybrali 12 organizácií, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. Podporené organizácie a ich projekty sú rozložené po celom Slovensku a sú medzi nimi napríklad n.o. Alžbetka, ktorá bojuje proti sociálnemu vylúčeniu detí a mladých ľudí žijúcich v chudobe; KASPIAN, zameraný na minimalizovanie negatívnych dopadov krízy vyvolanej pandémiou na deti a mládež v ohrození; Centrum Koburgovo pre deti z marginalizovanej rómskej komunity, či EDI Slovensko na podporu detí a mladých ľudí s poruchami príjmu potravy.

Všetky podporené projekty i jednotlivé realizované aktivity je možné si pozrieť priamo v on-line aplikácii, do ktorej prispievajú grantisti v reálnom čase.

Ďakujeme za podporu

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí aj v tomto ročníku podporili Hodinu deťom, pretože len vďaka nim dokážeme pomáhať a zlepšovať životy detí a mladých ľudí na Slovensku. Obrovské poďakovanie patrí aj našim partnerom, bez ktorých by sme zbierku nezvládli zrealizovať. Neoddeliteľnou súčasťou Hodiny deťom sú aj dobrovoľníci s pokladničkami, ktorých bolo tento rok až 3 600. Všetci spolu dokážeme pomáhať deťom a mladým ľuďom, ktorí to potrebujú, a tešíme sa, že v tom budeme môcť pokračovať aj v 22. ročníku verejnej zbierky Hodina deťom, ktorý už prebieha.

Podporené projekty

Organizácia Názov projektu Web Región Schválená suma
Bratislavské dobrovoľnícke centrum  Som tu pre teba IV. https://www.dobrovolnictvoba.sk/ BA 9 500,00
Centrum Slniečko, n.o.  Podpora a pomoc deťom so synCAN cez zážitky, pocity a poznávanie https://centrumslniecko.sk/ NR 6 020,00
Štúdio Zážitku Outward Bound Slovensko Moje m(i)esto http://www.outwardbound.sk/ BB 9 156,35
Raná starostlivosť, n.o. VTI – Veď tí interagujú 2 https://ranastarostlivost.sk/ BA 9 990,00
ALŽBETKA n.o. Cesta k lepšej budúcnosti http://www.alzbetka-no.sk/ KE 7 000,00
KASPIAN Opät spolu v KASPIAN-e https://kaspian.sk/ BA 8 000,00
Cesta von Omama – rozšírenie programu ranej starostlivosti a rozvoja detí žijúcich v generačnej chudobe http://cestavon.sk/ PO 9 996,00
Centrum Koburgovo, n.o. Vyrovnanie šancí na vzdelanie. https://www.bizref.sk/centrumkoburgovo TT 8 598,00
NepocujuceDieta.sk K úspešnej komunikácii rodičov s deťmi s poruchami sluchu https://www.nepocujucedieta.sk/ SR 8 000,00
EDI Slovensko Chuť žiť – pomoc a prevencia pri poruchách príjmu potravy https://chutzit.sk/ SR 9 000,00
ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Vzdelanie pre všetky deti https://anoprezivot.sk/ ZA 5 050,00
Ulita Vyrovnajme šance https://ulita.sk/ BA 9 960,00
SPOLU  100 270,35