Grantisti STORM

STORM

Terénna práca medzi mladými ľuďmi na sídlisku v Nitre.

Združenie Storm sa venuje mladým ľuďom v Nitre, ktorí trávia svoj voľný čas na sídlisku. Dlhodobo pracuje s mladými ľuďmi ambulantnou, terénnou i dištančnou formou. Jeho zámerom je sústavne podporovať a vytvárať bezpečné miesto na aktívne trávenie voľného času a udržiať dlhodobú spoluprácu s mladými ľuďmi. Štyrikrát do týždňa pre nich otvára nízkoprahový klub a poskytuje služby v teréne.

Združenie pracuje s mladými ľuďmi už 14 rokov. Venuje sa priamej kontaktnej práci s deťmi a mladými ľuďmi s rôznym sociálnym pozadím. Či už pochádzajú z málopodnetného domáceho prostredia, neúplných rodín či ústavnej starostlivosti. Na základe nízkoprahového prístupu a filozofie Harm Reduction poskytuje služby klientom viacerými formami – v nízkoprahovom klube, priamo v teréne a dištančne prostredníctvom sociálnych sietí. Výsledkom sú nadviazané dlhodobé spolupráce s klientmi a mnohokrát aj s ich rodičmi. Za rok 2020 združenie pracovalo so 195 klientmi. Aktuálny projekt stavia na tejto skutočnosti, ktorá je v dôsledku pandémie o to významnejšia. Zaznamenáva rastúci záujem o služby sociálneho charakteru – poradenstvo (140x), preventívne rozhovory (85x).