Do 20. marca 2017 prijímame žiadosti vo Výzve 18. ročníka Grantového programu Hodina deťom

♥ Aj vďaka Vám otvárame už 18. ročník Grantového programu Hodina deťom, v ktorom sa môžete uchádzať o podporu aktivít pre deti a mladých ľudí na Slovensku. ♥ Celková suma, ktorú budeme v rámci Grantového programu Hodina deťom rozdeľovať v roku 2017, bude známa 1. júna 2017. ♥

Podávanie žiadostí

Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU na www.nds.sk (http://nds.nds.sk/nds/). Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované.

Všetky informácie o grantovom programe sú zhrnuté v dokumente Grantové podmienky, ktorý je k dispozícii na stránke https://www.hodinadetom.sk/granty/

Finančné prostriedky 18. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. mája 2017, rozdelíme do týchto programových oblastí:

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Dôležité termíny

7. február 2017 – 20.marec 2017: príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII

20. marec 2017 do 24:00 h: ukončenie výzvy – uzávierka podávania projektov

jún 2017: vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces

1. júl 2017 – 31. marec 2018: realizácia podporených projektov

Kontaktná osoba

Karin Vaňatková – karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 – 5263 6471, 0901 708 229