Liečba detí s viacnásobným postihnutím má byť súčasťou života rodiny

Komu spolu pomáhame? Včasná pomoc a liečba detí so zdravotným znevýhodnením sú kľúčové pre ich ďalší vývin. Centrum Raná starostlivosť v Bratislave sa zameriava na rozvoj zručností detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Podľa súčasných skúseností zo zahraničia len terapie a odborníci sami o sebe nie sú efektívni. Liečba má byť čo najviac súčasťou bežného života rodiny. Preto je rodinám k dispozícii sieť poradcov, ktorí rozvíjajú nové formy podpory detí so znevýhodnením v ich domácom prostredí.

Nový projekt je zameraný na vybudovanie stabilného interdisciplinárneho tímu odborníkov a spolupráce pri sprevádzaní rodín s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, vytváraní a realizovaní individuálnych plánov intervencií pre rodiny.

Pomáhajme aj ďalej.