Vyhlasujeme 19. ročník grantového programu Hodina deťom

Práve v týchto dňoch vyhlasuje Hodina deťom s radosťou ďalší ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú, systematickú, celoročnú prácu s deťmi a mladými ľuďmi vo všetkých regionóch Slovenska.

Finančné prostriedky 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom, vyzbierané do 31. mája 2018, rozdelí nadácia do všetkých regiónov a na projekty, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy a potreby detí a mladých ľudí na Slovensku v oblastiach:

1. Dieťa a jeho radosti
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. Dieťa a jeho starosti
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. Dieťa a jeho škola
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. Dieťa a jeho komunita
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Jedným z inšpiratívnych projektov, ktoré boli podporené v grantovom programe Hodina deťom je projekt Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach s názvom Reportážami k svojim právam. Mladí ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom tvorby reportáží upozorňujú na to, ako sa im v Košiciach žije. Či sa vedia dostať tam, kam potrebujú, teda na úrady, do škôl, či na akcie organizované mestom. Nakrútené a zostrihané reportáže uverejňujú na Youtube, Facebooku a na webstránke klubu. Okrem videí vydávajú aj časopis. Takýmto spôsobom zlepšujú schopnosť sebaobhajoby a informujú verejnosť o svojich potrebách. Viac informácií nájdete tu.

Podávanie žiadostí o príspevok

Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez online aplikáciu. Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované. Všetky informácie o grantovom programe sú zhrnuté v dokumente Grantové podmienky

Dôležité termíny

6. február 2018 – 15. marec 2018
príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v online aplikácii

15. marec 2018 do 24:00 hod
ukončenie výzvy – uzávierka podávania projektov

jún 2018
vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces

1. júl 2018 – 31. marec 2019
realizácia podporených projektov

Kontaktná osoba

tim-karin

Karin Vaňatková
projektová manažérka
karin@nds.sk
02/5263 6471
+421 901 708 229