Meníme obyčajné hodiny na neobyčajné Hodiny deťom

hugo

V máji ostáva už len necelých 320 hodín na pomoc deťom mladým ľuďom na celom Slovensku. Vaša podpora umožní, aby sme mohli celý rok podporovať dôležité a zmysluplné projekty pre tých, ktorí to naozaj potrebujú.

Medzi tými, ktoré sa aktuálne môžu ešte do konca mája uchádzať o Vašu podporu sú aj tieto tri:

1. S vetrom o preteky

Materské centrum Hrnček var, Turzovka
Podporou tohto medzigeneračneho projektu umožníte deťom vnímať dôležitosť vzájomnej pomoci, úcty a dôvery. Umožní im napríklad “adoptovať si” babičku alebo starého otca z domu seniorov a prežívať s nimi plnohodnotný voľný čas.
podporit
 

maj_kampan_2

2. Je čas (in)FORMOVAŤ

eRko – HKSD, územie východ, Lipany
Projekt sa venuje deťom a mladým ľuďom v online svete technológií a sociálnych sietí, aby boli schopní kriticky myslieť, lepšie pracovať s informáciami a relevantne hodnotiť ich obsah. 
podporit

 
3. Dieťa a rodina – cesta k sebe

Poradenské centrum Nádej, Bratislava
Dlhodobý projekt je zameraný na pomoc, prevenciu a osvetu o domácom násilí medzi deťmi a mladými ľuďmi. Podporíte odbornú terapiu, arteterapiu a muzikoterapiu pre rodiny v zložitej životnej situácii, aby sa s ňou dokázali ľahšie vysporiadať. 

podporit

 

Ďakujeme za Vašu pomoc deťom.


 Chcete vedieť viac?

1. Materské centrum Hrnček var, Turzovka
S vetrom o preteky
S vetrom o preteky je názov nového projektu materského centra Hrnček var v Turzovke. Pri jeho vzniku vychádzal realizačný tím najmä zo skutočnosti, že v dnešnom svete sa akoby vytráca ľudskosť a materiálne veci sú dôležitejšie než spolupráca a vzájomná pomoc. Aj v rodinách s deťmi často darčeky rodičov nahrádzajú času, ktorý nestíhajú venovať svojim deťom. Starší ľudia sa naopak ocitajú na okraji spoločnosti. Tento projekt má ambíciu prepájať všetky generácie a prostredníctvom spoločných aktivít u detí rozvíjať hodnoty, ktoré ich budú smerovať k vnímaniu krásy okolitého sveta a ľudí okolo seba.

Ak podporíte tento projekt, umožníte deťom napríklad ”adoptovať si” babičku alebo starého otca z domu seniorov v meste Čadca a spoločne prežívať plnohodnotný voľný čas; zároveň starším ľuďom poskytnúť pocit potrebnosti a dôležitosti. 

Projekt S vetrom o preteky je projektom o základných ľudských hodnotách, ktoré sú pre nás všetkých nesmierne dôležité, napriek tomu však v súčasnosti v medziľudských vzťahoch často absentujú.

2. eRko – HKSD, územie východ, Lipany
Je čas (in)FORMOVAŤ
maj_kampan_2
Projekt Je čas (in)FORMOVAŤ je novým projektom organizácie eRko, ktorý sa zameriava na problematiku kritického myslenia a nové technológie, sociálne siete a online svet. Reaguje na potreby mladých ľudí a detí, rozvíja ich schopnosť kriticky myslieť a vedieť správne pracovať s informáciami, ktoré sa k nim dostávajú predovšetkým prostredníctvom médií, internetu či sociálnych sietí a ich schopnosť s týmito informáciami pracovať a hodnotiť ich obsah. Úlohou tohto projektu je tiež venovať sa “dôležitým” dospelým, teda rodičom, učiteľom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom, ktorí majú značný vplyv pri výchove a usmerňovaní deti a mladých.

Ak sa prostredníctvom Hodiny deťom rozhodnete podporiť tento projekt, pomôžete jeho organizátorom pripraviť a zrealizovať aktivity: Interaktívna stretkáreň a Minikonferencie tak, aby bolo možné ich uskutočňovať aj po skončení projektu a v budúcnosti osloviť k participácii pri ich realizácii miestne organizácie, základné školy či priamo obce. Vaša pomoc prispeje k zvýšeniu úrovne kľúčových zručností detí – kritického myslenia, prezentačných zručností, zručností v oblasti IT technológií, médií a podobne. Rovnako im pomôže pri rozhodovaní a výbere hodnôt, ktoré sú v dnešnej spoločnosti veľmi potrebné – ľudskosť, zodpovednosť, medziľudské vzťahy a vzdelanie.

3. Dieťa a rodina – cesta k sebe
Poradenské centrum Nádej, Bratislava
Poradenské centrum Nádej funguje v Bratislave už  od roku 1997 a zrealizovalo už množstvo aktivít v prospech detí, najmä však prevencií na školách, ktoré sa týkali domáceho násilia. Vo svojom aktuálnom projekte by títo odborníci radi intenzívnejšie pracovali s rodinou ako celkom a ponúkli tak deťom a rodičom možnosť posilňovať vzájomný vzťah – či už formou vzdelávania rodičov v oblasti rodičovských zručností, alebo formou plnohodnotného spoločného času s využitím arteterapie a muzikoterapie ako formy uvoľnenia a celostnej harmonizácie. Táto je u detí, ktoré prežívajú vypäté emočné situácie veľmi dôležitá. Vplyv spoločnej hry na hudobných nástrojoch a iné rozmanité muzikoterapeutické techniky posilňujú neverbálnu komunikáciu a vzťahy v rodinách, ktoré sa ocitajú v kríze.

Podporte preto aj tento projekt a pomôžete tak deťom a ich rodičom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, ľahšie sa s ňou vysporiadať a nájsť z nej cestu von. Prostredníctvom odborných terapií umožníte rodičom vytvárať akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšie vyjadruje prostredníctvom hry svoje pocity či potreby a rodič na ne môže empaticky reagovať. V neposlednom rade taktiež podporíte šírenie osvety o domácom násilí medzi deťmi a mladými ľuďmi.